PRIVACY POLICY & COOKIE STATEMENT VAN DEKKER DECORATION B.V.

 

 

Uw privacy bij Dekker Decoration

 

Dekker Decoration vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

 

In deze privacy policy informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

 

Deze privacy policy is van toepassing op iedereen die contact heeft met Dekker Decoration, ongeacht of u (ex-)klant of leverancier bent of enkel onze website bezoekt.

 

> Wie is verantwoordelijk voor de verwerking

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Dekker Decoration B.V.
Luchterweg 30
2211 SZ Noordwijkerhout

 

> Wijziging van de privacy policy

Dekker Decoration kan de privacy policy op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van de privacy policy informeren wij u hierover rechtstreeks.

> Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een opdracht (order) plaatst voor een levering van goederen die deel uitmaken van ons assortiment.

Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product, of contact heeft met Dekker Decoration.

 

> Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Dekker Decoration kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en interesses in producten uit ons assortiment.

Dekker Decoration kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Inloggegevens.

 • Surf- en klikgegevens als u een website van Dekker Decoration bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Dekker Decoration kan naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

 

> Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden.

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is.  Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan Dekker Decoration uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst:

 • het accepteren van uw aanvraag voor levering van goederen;

 • het uitvoeren van de levering van goederen overeenkomstig uw instructies;

 • beantwoording van vragen over een artikel vindt plaats via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;

 • het behandelen van klachten of geschillen.

Toestemming:

 • de Dekker Decoration website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

De wet:

 • Dekker Decoration is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, bijv. een toezichthouder.

Gerechtvaardigd belang:

 • het verstrekken van informatie via een brochure of catalogus;

 • crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;

 • ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;

 • het voorkomen en  opsporen van fraude;

 • voor verkoopdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere verkoopberichten te sturen. Voor onze verkoopberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media.

 

Dekker Decoration verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan bedrijven ten behoeve van hun eigen commerciële en marketing doeleinden.

 

 

> Sociale Media

Dekker Decoration gebruikt voor verkoopberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media, bijv. facebook. Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van sociale media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

> Welke rechten heeft u t.a.v. persoonsgegevens

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@dekker-decoration.nl of  een brief naar Dekker Decoration B.V., Luchterweg 30, 2211 SZ Noordwijkerhout

 

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Dekker Decoration vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Dekker Decoration reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

 

> Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

> Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht  uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.

Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

 

> Recht van verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Dekker Decoration verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

> Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Dekker Decoration in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen:

1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar;

2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;

3) indien Dekker Decoration de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

> Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Dekker Decoration verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

 

> Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Dekker Decoration.

Wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Dekker Decoration om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. U kunt uw wijziging ook doorgeven via  info@dekker-decoration.nl

 

 

> Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

 • Medewerkers van Dekker Decoration die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de verkoopafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (bedrijfs)processen.

 • incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.

 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Dekker Decoration duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

> Hoe veilig zijn uw gegevens bij Dekker Decoration?

Dekker Decoration heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Dekker Decoration. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

 

> Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

Tips:

 • Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Dekker Decoration zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.

 • Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.

 • Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

 

> Hoe lang bewaart Dekker Decoration uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om goederen aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten van Dekker Decoration. Bij aanvraag van een offerte bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

 

Heeft U aanvullende vragen en/of opmerkingen over deze privacy policy of over de wijze waarop Dekker Decoration met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt U een mail sturen naar info@dekker-decoration.nl

Het is ook mogelijk een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door Dekker Decoration is afgehandeld.

 

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.